Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de deelnemer en Fitwijzer, inclusief de onder de naam van Fitwijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur, met elkaar zijn aangegaan na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier en het activeren van het account bij Eversports.

BEWIJS VAN INSCHRIJVING

Deze overeenkomst geldt als bewijs van aanmelding en inschrijving. Eenmalig worden hiervoor inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze inschrijfkosten worden door deelnemer voldaan, nadat daarvoor een betalingsopdracht via het programma Eversports is ontvangen op het geactiveerde account.

BETALINGEN

Bij inlevering van het ondertekende aanmeldingsformulier en het activeren van het account bij Eversports, geeft deelnemer toestemming aan Fitwijzer om 1 x per maand het verschuldigde abonnementsgeld via een automatische incasso-opdracht van uw bankrekening af te schrijven.

DEELNAME SPORTACTIVITEITEN

Na aanmelding mag deelnemer aan alle beschikbare sporttrainingen deelnemen, waarvoor het aangegane abonnement toestemming verleent. 

KLEDINGVOORSCHRIFT / HYGIENE MAATREGELEN

Deelnemer is verplicht sportkleding te dragen en schone schoenen, die geschikt zijn voor indoor sportruimtes.

Vooraf aan het betreden van de sportruimte moeten de handen gedesinfecteerd worden door deze te wassen met water en zeep of door de desinfecterende handgel te gebruiken. Tijdens het sporten is het gebruik van eigen meegebrachte handdoek verplicht.

INSCHRIJVING TRAININGEN / WORKSHOPS

Inschrijving via het programma Eversports is verplicht om aan de sportactiviteiten en workshops deel te kunnen nemen. 

GESLOTEN

Op de zondagen, feest- en herdenkingsdagen is Fitwijzer gesloten. De betreffende feest- en herdenkingsdagen staan vermeld op de website www.fitwijzer.com. In de vakantieperiode gaan alle sport- en beweeglessen gewoon door, tenzij anders vermeld.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Deze overeenkomst wordt aangegaan per maand voor onbepaalde tijd. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren en moet voorzien zijn van een handtekening. De opzegtermijn is 1 maand. Zonder schriftelijke afmelding kan de overeenkomst niet worden beëindigd. Betaling wordt automatisch stop gezet bij overlijden. In de overige situaties loopt de betalingsregeling door.

AANSPRAKELIJKHEID

Fitwijzer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan eigendommen van de deelnemer. Fitwijzer en de onder de naam van FitWijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen met lichamelijk letsel, die tijdens de herstel- en preventietrainingen optreden. Fitwijzer is wel aansprakelijk indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove fouten van de fysiotherapeut, sportkundige of sportinstructeur. De aansprakelijkheid blijft hierbij beperkt tot een in de aansprakelijkheidsverzekering genoemde maximale som per gebeurtenis.

MELDPLICHT RELEVANTE GEZONDHEIDSTOESTAND

Iedere deelnemer dient alle medische of fysieke belasting beperkende gegevens mede te delen aan Fitwijzer, die in het belang zijn van het verantwoord deel kunnen nemen aan de sport- en beweeglessen. Wanneer deze gegevens niet worden vermeld, kan Fitwijzer en de onder naam van Fitwijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur, niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van lichamelijk letsel ten gevolge van een al bekende beperking in de fysieke belasting van de deelnemer.