Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de deelnemer en Fitwijzer, inclusief de onder de naam van Fitwijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur, met elkaar zijn aangegaan na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier.

BEWIJS VAN INSCHRIJVING

De kopie van deze overeenkomst geldt als bewijs van aanmelding en inschrijving.

BETALINGEN

Bij inlevering van het ondertekende aanmeldingsformulier geeft deelnemer toestemming aan Fitwijzer/Pay.nl om 1 x per maand het verschuldigde abonnementsgeld via een automatische incasso-opdracht van uw bankrekening af te schrijven.

DEELNAME SPORT EN BEWEEGACTIVITEITEN

Na aanmelding mag deelnemer aan alle beschikbare small group trainingen en individuele trainingsblokken deelnemen. De 60+Sportgroepen zijn beschikbaar vanaf een leeftijd van 60 jaar.

KLEDINGVOORSCHRIFT

Deelnemer is verplicht sportkleding te dragen en schone schoenen, die geschikt zijn voor indoor sportruimtes.

FITMANAGER

Via het programma Fitmanager kan elke deelnemer zich vast of variabel inschrijven voor de aangeboden lessen. Er is een maximaal aantal deelnemers per les, zodat voldoende ruimte en aandacht is voor de individuele deelnemer. Als een les volgeboekt is, kunt u zich aanmelden op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij dan ontvangt u via uw e-mail automatisch hierover een bericht.

GESLOTEN

Op de zondagen, feest- en herdenkingsdagen is Fitwijzer gesloten. De betreffende feest- en herdenkingsdagen staan vermeld op de website www.fitwijzer.com. In de vakantieperiode gaan alle sport- en beweeglessen gewoon door, tenzij anders vermeld.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Deze overeenkomst wordt aangegaan per maand voor onbepaalde tijd. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren en moet voorzien zijn van een handtekening. De opzegtermijn is 1 maand. Zonder schriftelijke afmelding kan de overeenkomst niet worden beëindigd. Betaling wordt automatisch stop gezet bij overlijden. In de overige situaties loopt de betalingsregeling door.

AANSPRAKELIJKHEID

Fitwijzer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan eigendommen van de deelnemer. Fitwijzer en de onder de naam van FitWijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen met lichamelijk letsel, die tijdens de herstel- en preventietrainingen optreden. Fitwijzer is wel aansprakelijk indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove fouten van de fysiotherapeut, sportkundige of sportinstructeur. De aansprakelijkheid blijft hierbij beperkt tot een in de aansprakelijkheidsverzekering genoemde maximale som per gebeurtenis.

MELDPLICHT RELEVANTE GEZONDHEIDSTOESTAND

Iedere deelnemer dient alle medische of fysieke belasting beperkende gegevens mede te delen aan Fitwijzer, die in het belang zijn van het verantwoord deel kunnen nemen aan de sport- en beweeglessen. Wanneer deze gegevens niet worden vermeld, kan Fitwijzer en de onder naam van Fitwijzer werkende fysiotherapeut, sportkundige en sportinstructeur, niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van lichamelijk letsel ten gevolge van een al bekende beperking in de fysieke belasting van de deelnemer.